Algemene Voorwaarden


Op afspraken met betrekking tot deelname aan JA ART gelden de volgende algemene voorwaarden.

1. Algemeen.
1a. JA ART biedt ondernemers en kunstenaars gelegenheid zelf gekozen beeld en tekst gepubliceerd te krijgen in een omvangrijk boek met een hoge oplage, dat gelezen wordt door een groot in kunst en cultuur geïnteresseerd publiek.
1b. Publicatie in JA ART vindt uitsluitend plaats na goedkeuring van de gewenste bijdrage door JA ART.
1c. De omvang van de publicatie wordt bepaald door JA ART. In de regel is de omvang 1 of 2 pagina’s.
1d. De samenstelling en uitgave van JA ART geschiedt onder verantwoordelijkheid van het Nationaal Kunstplatform B.V. (hierna: uitgever).
1e. De uitgever bepaalt de verschijningsdatum. Verschijning in afwijking van de gestelde datum geeft de deelnemers geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook.
1f. Het aanbieden van beeld en/of tekst voor publicatie in JA ART, houdt volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van deze deelnamevoorwaarden in.

2. Aanmelden voor een publicatie.
2a. Ondernemers en kunstenaars melden zich voor een publicatie in JA ART aan door het concept van hun presentatie (afbeelding(en) en tekst) te sturen naar info@JAART.nl.
2b. De uiterste datum voor het insturen van het concept van een publicatie is twintig weken voor verschijningsdatum (in 2013, 15 juni).
2c. Een toetsingscommissie beoordeelt elk concept. De beoordeling leidt tot acceptatie of afwijzing van de publicatie. Het oordeel van de toetsing (acceptatie of een onderbouwde afwijzing) wordt binnen tien werkdagen na ontvangst van het concept per e-mail kenbaar gemaakt. Als het concept wordt afgewezen voor publicatie, zijn geen kosten verschuldigd.
2d. Na goedkeuring van het concept is de uiterste datum voor het toesturen van de definitieve bestanden, zijnde afbeelding(en) op hoge resolutie en de definitieve tekst, negen weken voor verschijningsdatum (in 2013, 30 juni).

3. Afmelden voor een publicatie.
3a. Afmelding voor een publicatie moet per e-mail of per gewone post gebeuren. Afmelding wordt binnen enkele werkdagen door de organisatie bevestigd.
3b. Afmelding is tot zeven weken voor de aangegeven verschijningsdatum kosteloos mogelijk.
3c. Afmelding is van zeven weken voor de aangegeven verschijningsdatum tot vijf weken voor de aangegeven verschijningsdatum mogelijk tegen 40% van de aan de publicatie verbonden kosten.
3d. Afmelding in de periode van vijf weken voor de aangegeven verschijningsdatum en de verschijningsdatum is niet mogelijk: JA ART is dan opgemaakt en bij de drukker.

4. De publicatie.
4a. Om de kwaliteit van publicaties te bewaken en daarmee voor een belangrijk deel de kwaliteit van JA ART, moeten de foto's aan kwaliteitseisen voldoen die enerzijds bepaald worden in termen van beeldtechnische kwaliteiten (zie 4e) en anderzijds in kwalitatieve/artistieke zin door een toetsingscommissie.
4b. Om een harmonieuze opmaak te realiseren, wordt de opmaak van JA ART bepaald en bewaakt door de vormgevers.
4c. In de regel bestaan publicaties in JA ART uit minimaal 50% beeld en maximaal 50% tekst.
4d. De tekst bestaat uit gemiddeld maximaal 250 woorden per pagina. Daarnaast worden in de regel de naam en de website of andere contactgegevens vermeld.
4e. De foto of foto's voor de publicatie moeten gemaild worden met (specificaties) 300 dpi in jpeg, png, pdf of tiff. Als een afbeelding op 1 hele pagina wordt geplaatst moet de afbeelding minstens formaat 210 mm (breed) en 260 mm (hoog) hebben (ofwel: 2480 x 3071 pixels).
4f. Alle publicaties worden na opmaak, voor druk, ter controle aan degenen die de publicatie wensen, voorgelegd. De deelnemende ondernemers en kunstenaars hebben na voorlegging minimaal tien kalenderdagen gelegenheid om eventueel gewenste wijzigingen per e-mail door te geven.
4g. De uitgever bepaalt waar de publicatie in JA ART wordt geplaatst.
4h. Het tekstblok wordt opgesteld in de onpersoonlijke vorm. Voorbeeld: "Het museum biedt veel ruimte voor abstracte kunst." Niet: “Wij bieden veel ruimte voor abstracte kunst...". Als de redactie het wenselijk vindt, wordt de tekst aangepast.
4i. Tijdige aanlevering van foto('s) en tekst (zie 4e.) is noodzakelijk in verband met de vaste verschijningsdatum van JA ART. Bij te late levering vervalt het recht op deelname en blijven de kosten verschuldigd.
4j. Als meer foto's worden gemaild dan in de presentatie geplaatst kunnen worden, maakt de opmaker een selectie van de gestuurde foto's.
4k. De foto's moeten vrij van rechten zijn en zonder kosten en/of vermelding van de fotograaf geplaatst kunnen worden. Indien de fotograaf specifiek genoemd moet worden, moet dit vermeld worden bij het aangeleverde beeld.
4l. Met het insturen van een of meer foto's wordt toestemming verleend de foto of foto's zonder vergoeding ook voor andere (publicitaire) doelstellingen ten behoeve van JA ART te gebruiken, zoals op de website van JA ART en in folders van JA ART.
4m. De uitgever kan de namen van de deelnemende ondernemers en kunstenaars in JA ART, op de door haar gewenste wijze en plaatsen vermelden. Hierbij zijn onder meer vermelding op de website van JA ART en in folders mogelijk. Deze vermeldingen zijn voor de deelnemers kosteloos.
4n. Op de website van JA ART worden publicaties in opgemaakte vorm en foto's van publicaties getoond. De redactie maakt een keuze uit de publicaties en foto’s die deel uitmaken van de publicaties. Over deze keuze kan niet worden gecorrespondeerd.

5. JA ART 2014.
JA ART 2014 verschijnt begin november 2013 in een oplage van circa 10.000 exemplaren en een omvang van minimaal 140 pagina's op formaat 210 x 260 mm.

6. Kosten.
6a. Voor een publicatie in JA ART met opname van tekst en afbeelding(en), is een bijdrage aan de kosten verschuldigd.
6b. De bijdrage in de kosten voor de editie van 2014 is bij een publicatie met een omvang van 1 pagina € 1.090,-; bij een presentatie met 2 pagina’s, € 1.890,-, tenzij er afwijkende prijsafspraken zijn gemaakt. Bij de bijdrage in de kosten zijn de opmaak van de pagina of pagina's inbegrepen.
6c. Bovenstaande bedragen zijn excl. 21% BTW.
6d. Bij een publicatie zijn 15 exemplaren van JA ART per pagina inbegrepen.
6e. Nadat een concept is geaccepteerd voor publicatie, factureert de uitgever de bijdrage in de kosten.
6f. De factuur moet binnen dertig dagen worden voldaan. Ingeval betaling niet tijdig plaatsvindt is de uitgever gerechtigd de incasso uit handen te geven waarbij de kosten van de incasso aan degene die de publicatie wenst(e), ten laste vallen.
6g. Tot vier weken voor verschijning van JA ART kan men boeken kopen met voorintekeningkorting.
6h. Alle kosten voor samenstelling, druk en distributie van JA ART worden gedragen door de uitgever.
6i. Alle kosten voor verkoop en promotie van JA ART worden gedragen door de uitgever.

7. Overige bepalingen.
7a. De bepalingen verwoord in deze voorwaarden van deelname, kunnen zonder nadere aankondiging door de uitgever aangepast worden.
7b. Voor aanpassing van de deelnamevoorwaarden gemaakte afspraken, blijven van kracht met de voor aanpassing van de deelnamevoorwaarden van toepassing zijnde condities.
7c. In onvoorziene gevallen zal door de uitgever naar redelijkheid worden geoordeeld en gehandeld.
7d. In gevallen van meningsverschillen over de interpretatie van hetgeen in deze voorwaarden is vastgelegd, is het oordeel van de uitgever bepalend.
7e. Op deze deelnamevoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

JA ART

Veelzijdig, prikkelend en oogstrelend

Bestellen

Bestel JA ART met korting

Contact

Neem contact op met JA ART